O četnictvu

Četnictvo Československé republiky jest rovněž vojensky organisovaný sbor strážný, jenž jest určen k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.

Československé četnictvo jest orgánem politické správy státní a jest tudíž v příčině vykonávání služby bezpečnostní podřízeno politickým úřadům státním. Politický úřad prvé stolice jest představeným úřadem pro četnictvo konající službu v jeho obvodu; jemu přísluší bezprostřední řízení služby četnické a dohled na její vykonávání. V příčině výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby, pak ve věcech správních a hospodářských podřízeno jest četnictvo četnickým důstojníkům. V obojím směru podléhá četnictvo v poslední instanci ministerstvu vnitra.

V důsledku vojenské organisace podléhá československé četnictvo vojenským trestním zákonům a soudům a platí pro ně vojenský služební řád. K udržení vojenského pořádku a kázně v četnictvu jest ministerstvu vnitra přidělen generální velitel četnictva. Disciplinární předpisy pro četnictvo stanoví ministerstvo vnitra.

Československé četnictvo se dělí na:

  • četnické stanice ve větších a důležitých místech; sídla a stavy jejich určuje zemský úřad v dohodě se zemským četnickým velitelstvím,
  • okresní četnická velitelství v sídle každého politického úřadu; zahrnuje všechny četnické stanice dotčeného politického okresu,
  • četnická oddělení, jímž jsou podřízena okresní četnická velitelství s příslušnými stanicemi; sídla velitelství četnických oddělení určuje ministerstvo vnitra po vyslechnutí zemského četnického velitelství a zemského úřadu,
  • zemská četnická velitelství v sídle každého zemského úřadu; zahrnují veškeré četnictvo dotčené zemské správní oblasti a tvoří po stránce vojenské, hospodářské a správní samostatné útvary. Zemská četnická velitelství jsou podřízena ministerstvu vnitra.

U každého zemského četnického velitelství jest zřízeno doplňovací oddělení za tím účelem, aby tam byli teoreticky vycvičeni četníci na zkoušku pro službu četnickou a definitivní četníci na velitele stanic.

První neblahý zjev, s nímž jsme se setkali po státním převratu 1918, byl neobyčejný rozmach zločinnosti. Nebudeme zde pátrati po příčinách, není to ani naším účelem. Prostě konstatujeme ten fakt, že se zločinnost úžasně rozmohla nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Stoupl počet zločinů, těžkých zločinů jak proti životu a zdraví, tak majetkových, které co chvíli postihují stejně obydlená centra jako dosud klidný a tichý venkov a vzrušují rafinovaností způsobu provedení.

Není oboru lidského vědění a technického pokroku, aby se ho ihned nezmocnila zločinnost k provádění svého nekalého řemesla a zahlazování stop své zhoubné práce. Při tom se nešetří na obětech a bohužel velice často se nešetří ani životů postižených, ale i životů strážců veřejného pořádku konajících svou těžkou služební povinnost.

Konečně jen v zájmu úplnosti dlužno připomenouti rozšíření motorismu a s ním souvisící nutnost dohledu na dodržování dopravně policejních předpisů na veřejných silnicích a cestách a bezpečnost veřejné dopravy vůbec.

Mezi specielní četnické útvary řadíme:

  • Četnické pátrací stanice pro těžší a komplikovanější kriminální případy. V jejich čele je ústřední Četnické pátrací oddělení, které veškerou četnickou službu pátrací řídí a usměrňuje a zároveň působí jako evidenční úřad potulných cikánů. Ústřednímu četnickému oddělení je též přidělen Ústav pro výcvik a chov služebních psů četnictva v Pyšelích.
  • Četnické pohotovostní oddíly k zesílení služeb k udržování veřejného klidu a pořádku.
  • Četnické silniční kontrolní stanice pro odborný dohled nad zachováváním dopravně-policejních předpisů na veřejných silnicích a cestách a poskytování první pomoci při těžkých silničních nehodách.

K těmto oddílům se důstojně druží četnické letecké hlídky, které bdí nad zachováváním státní svrchovanosti a moci v prostoru vzduchovém.

Vylíčený systém organisace četnické služby se záhy plně vžil a získal si obliby naší veřejnosti, která vždy a ochotně podporuje četnictvo při konání jeho namáhavé služby; vžil a osvědčil se doma, jak se přesvědčujeme denně, a došel uznání a zavedení i v některých jiných státech.

Tím, že četnictvo pečuje o veřejný klid a pořádek a stará se o zamezení a potlačení všech rušivých výstřelků, přispívá v nemalé míře k zabezpečení státu. Čím je tato péče vydatnější, tím je také bezpečnost větší a spořádaný stát, v němž vládne právní jistota a jest zaručen nerušený kulturní a hospodářský vývoj, jest nejbezpečnější oporou míru uvnitř i zvenčí.

(J. Jílek, „Armáda a národ“, 1938)

Hledání